1 . Përcakton prioritetet për mbledhjen, e informacionit gjeohapësinor nga autoritetet publike sipas temave përkatëse.

2. Harton  rregullore për përpunimin  dhe përditësimin e informacionit gjeohapësinor nga autoritetet publike sipas temave përkatëse.

3.Kryen mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapësinor dhe metadatat, nga autoritetet publike sipas temave përkatëse.

4. Identifikon autoritetet publike përgjegjëse  për  krijimin, përpunimin dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore përkatëse.

5. Merr vendime dhe  përcakton afatet për mbledhjen e të dhënave hartografike sipas standardeve të miratuara dhe depozitimin e tyre pranë ASIG.

6.Mbikqyr zbatimin e kuadrit rregullator të vendosur nga ligji 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të këtij ligji.

7. Siguron, miraton dhe rekomandon aktivitetet e marrjes së nismave që lidhen me informacionin gjeohapësinor në sektorin publik dhe privat.

8. Kujdeset për edukimin dhe rritjen e kapaciteteve të aktorëve të përfshirë në proceset që lidhen me infrastrukturën kombëtare të informacionit gjeohapësinor.