1. Kryen projektimin, ndërtimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e Kornizës Referuese Gjeodezike sipas temave përbërëse të saj, të përcaktuar në ligjin 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë “.

2.Kryen mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e të dhënave gjeodezike për territorin e Republikës së Shqipërisë.

3.Krijon, mbledh dhe përditëson metadatat për këto të dhëna, në përputhje me këtë ligj dhe me rregullat e përcaktuara me Vendim të Këshillit të Ministrave.

4.Krijon dhe përcakton standardet shtetërore dhe rregullat uniforme të infrastrukturës së Kornizës Referuese Gjeodezike.

5. Garanton aksesin e shërbimit tek përdoruesit për qëllim të ushtrimit të funksioneve të tyre publike.