Shqipëria ka nevojë për një sistem informacioni (NSDI)  të koordinuar, gjithëpërfshirës i cili  ka në themel parimin e Partneritetit. Zbatimi i këtij parimi do të  krijojë  themelin  për një qeverisje moderne dhe për të arritur sfidat e integrimit në BE, duke ngushtuar kështu hapësirën që na ndan me pjesën më të zhvilluar të Europës. ASIG është angazhuar për të marrë rolin udhëheqës në zhvillimin e strategjisë dhe planit të implementimit të  NSDI në Republikën e Shqipërisë, nëpërmjet lidershipit, zhvillimin dhe promovimin i  infrastrukturës së përbashkët me një  qasje të vërtetë bashkëpunimi midis të gjitha palëve të tjera të interesuara. Faktor kyç për zbatimin e suksesshëm NSDI do të jetë  mundësimi i  përdoruesve në të dhënat hapësinore përmes një partneriteti të suksesshëm institucional publik, privat dhe ndërkombëtar. Janë një sërë institucionesh publike partnerë në këtë sfidë që luajnë një rol të rëndësishëm për krijimin e një NSDI në vendin tonë. 


Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ZQRPP, është agjencia shtetërore përgjegjëse për krijimin, mirëmbajtjen, pasurimin e Regjistrit të pasurive të paluajtshme. Regjistri i Pasurive të Paluajtëshme  është një regjistër zyrtar që tregon të dhëna bazë për vendndodhjen, kufijtë, përmasat dhe vlerën e pasurisë së paluajtshme me qëllim taksimin e tyre.  Këto të dhëna mblidhen, definohen dhe ruhen sipas rregullave të caktuara ne këtë zyrë. Modernizimi i sistemit elektronik të ZRPP, përfundimi i regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme, thjeshtëzimi i procedurave për regjistimin e pronave të paluajtshme, për përditësimin dhe mirëmbajtjen e regjistrit kombëtar të pasurive të paluajtshme, ndërlidhja e këtij regjistri me regjistrat e tjerë elektronikë të rëndësishëm, si regjistri elektronik i gjendjes civile, regjistri elektronik i adresave, ai i taksave, etj, janë hapat e modernizimit  të  hipotekës, si një ndër kolonat e rëndësishme të Qeverisjes Elektronike dhe Axhendës Dixhitale.

 Për një kohë të gjatë, IGJU ka qenë një ndër institucionet më të rëndësishme shkencore, planifikuese dhe implementuese në Shqipëri. Aty janë plotësuar jo vetëm nevojat për harta të Ministrisë së Mbrojtjes, por edhe të institucioneve të tjera civile, përfshi biznesin. Me zhvillimet e reja, sidomos me anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, detyrat e IGJU orientohen më fort drejt mbrojtjes. IGJU, gjithashtu zotëron arkivën shtetërore hartografike dhe gjeodezike, e cila do duhet t’i nënshtrohet dixhitalizimit dhe ruajtjes afatgjatë.

 


 
Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit  mbështet bashkërendimin ndërmjet autoriteteve kombëtare në planifikimin e territorit dhe atyre vendore të planifikimit, me synim harmonizimin e trajtimit të çështjeve të rëndësisë kombëtare e vendore, në fushën e planifikimit të territorit, duke mbledhur autoritetet përgjegjëse të planifikimit e palët e interesuara, duke ndihmuar  në bazë të informacionit periodik të marrë, autoritetet kombëtare të planifikimit për procesin e hartimit të instrumenteve të planifikimit dhe duke propozuar përmirësimet e nevojshme të planit të veprimeve e të projektit të instrumentit të planifikimit; bashkëvepruar e shkëmbyer të dhëna; nxitur dhe asistuar përgatitjen e projekteve të zhvillimit, që kanë efekte në planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit. AKPT informon publikun për proceset e planifikimit dhe siguron aksesin e tij për informacion.AKPT krijon Regjistrin e Planifikimit të Territorit, i cili është një inventar elektronik dhe shkresor publik për informacionin lidhur me planifikimin e territorit, i cili krijohet, ruhet, mirëmbahet, administrohet dhe përditësohet në mënyrë të pavarur nga autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit dhe institucionet e tjera publike, i cili përmban informacion për planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit; projektakte dhe akte të planifikimit të territorit, të përdorimit e të pronësisë së tokës; kërkesat për zhvillimin e tokës dhe lejet e zhvillimit së bashku me të drejtat ose kufizimet ligjore, që rrjedhin prej tyre.

 Universiteti POLIS,është (Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban) së bashku me ASIG (Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor angazhohen të bashkëpunojnë për shkëmbimin e ndërsjelltë të informacionit dhe të intesifikojnë aktivitetet e përbashkëta për përmirësimin dhe promovimin e sistemeve të integruara të informacionit në kuadër të Direktivës INSPIRE. Ky bashkëpunim do të ndihmojë veçanërisht në drejtim të pasurimit dhe shërbimit të sistemit të integruar të informacionit gjeohapësinor në lidhje me temat e përcaktuara në Anekset I,II ,III të kësaj Direktive të menaxhimit të territorit dhe procesit të përgatitjes së planeve të përgjithshme vendore për njësitë e reja qeverisëse në nivel vendor.


 
Departamenti i Gjeodezisë në Universitetin Politeknik të Tiranës një partner i rëndësishëm në të gjitha aspektet dhe fazat e implementimit dhe krijimit të NSDI në Shqipëri.

 


Një rol të rëndësishëm luajnë dhe partnerët tanë ndërkombëtarë që mbështesin sistematikisht ASIG në inplementimin e direktivave dhe standardeve ndërkombëtare për gjeoinformacionin.


Kartverkets logo liggende
ASIG  ka  filluar aktivitetin fillestar për të krijuar infrastrukturën e të dhënave Gjeohapësinore në Shqipëri në përputhje me nismat dhe trendet europiane. Me mbështetjen e “ Autoritetit të Hartografisë dhe Kadastrës ”Statens Kartverk” nga  Norvegjia, ASIG është i bazuar në praktikat më të mira në Norvegji në krijimin dhe zhvillimin e eksperiencave të nismës Digital Norway.
 


 


Lantmäteriet një axhensi me experiencë në fushën e gjeoinformacionit në Europë, ka filluar nje  bashkëpunim intensiv me ASIG në implementimin e direktivës INSPIRE të KE në Shqipëri. Nëpërmjet Projektit IMPULS të financuar nga SIDA është impenjuar në monitorimin e implementimit të NSDI në vendin tonë dhe në rajonin e ballkanit, duke asistuar dhe organizuar takime dhe workshope të shpeshta  me partnerët tanë në ballkan.

 


 EuroGeographics
një nga organizmat më të rëndësishëm në Europë që ka për mision  të lehtësojë zhvillimin e Infrastrukturës Europiane të Informacionit Hapësinor duke bërë bashkë njerëzit dhe organizatat. Objektivat përfshijnë: të promovojë dhe lehtësojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin e praktikave më të mira mes anëtarëve, të sigurojë metadata të harmonizuara dhe të dhënat e referencës për Europën duke plotësuar nevojat e konsumatorëve për cilësinë, afatet kohore, lehtësinë e aksesit dhe vlerat, të punojë në partneritet me të tjerët për të ndërtuar SDI Europiane në përputhje me SDI-të kombëtare dhe globale.

 

OGC
një organizim i rëndësishëm që ka për  qëllim të ofrojë specifikime në fushën e informacionit gjeografik të cilat janë të hapura dhe në dispozicion për përdorim. Misioni i OGC është i lidhur ngushtë me ISO TC 211.