Në mbledhjen e radhës së Bordit për Informacionin Gjeohapësinor –BIG, e zhvilluar në datën 24.05.2017, ASIG prezantoi dokumente të rëndësishme që lidhen me Infrastrukturën Kombëtare të  Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, si:

 - Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri :Tema 'Modeli Dixhital i Terrenit”.

- Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri: Tema “Ortoimazheria”.

Nga mbledhja e Bordit për Informacionin Gjeohapësinor (BIG) në datë 09.03.2017 ku ASIG prezantoi disa dokumenta të rëndësishme që lidhen me Informacionin Gjeohapësinor në Shqipëri, u diskutuan dhe miratuan:

  • Standartet Shtetërore për Specifikimet teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri :Tema 'Rrjete e Transportit'.
  • Standartet Shtetërore për Specifikimet teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri: Tema 'Gjeologjia'.
  • Rregullat uniforme për krijimin dhe administrimin e informacionit gjeohapësinor.
Page 1 of 2