1. Ofron mbeshtetje ne te gjithe fushat e menaxhimit te burimeve njerezore, administrimit, akomodimit dhe prokurimit.
2. Ka pergjegjesine kryesore per administrimin e sistemeve te burimeve njerezore ne te gjithe Drejtorine, ku perfshihen sistemet per rekrutimin e stafit ,          transferimin , ngritjen ne pergjegjesi, disiplinen dhe pushimin nga puna, trainimin, pagesat e shperblimeve dhe vleresimin e stafit.
3.Te siguroje mbeshtetje menaxhuese per sektoret e administrimit dhe burimeve njerezore te ASIG.
4. Te formuloje dhe monitoroje politikat dhe procedurat e personelit ne drejtori.
5. Vepron si burim administrues qendror per te gjithe ceshtjet qe lidhen me Burimet Njerezore.
6. vepron si pike kontakti per Ministrine e Financave dhe Departamentin e Administrates Publike.
7. Te monitoroje dhe implementoje ndryshimet ne ceshtejt e personelit.
8. Te monitoroje arritjet e te emeruarve gjate periudhes se proves dhe te gjithe anetareve te personelit.
9. Te krijoje dhe te mbaje te dhenat e personelit ne lidhje me fushat e personelit.
10. Perfaqeson ASIG ne organet e drejtesise.
11. Eshte pergjegjes per te siguruarrespektimin e rregullave te etikes dhe parandalimin e konfliktit te interesit.