Ligje

 

Ligji Nr. 72/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”.

 

Vendime të Këshillit të Ministrave

 

VKM Nr. 547, datë 28.09.2023, Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore të GIS-it kombëtar”.
VKM Nr. 147, datë 20.2.2013, Për Miratimin e Rregullores "Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor”, i ndryshuar me VKM-në Nr. 863, datë 27.12.2022.
VKM Nr. 402, datë 20.05.2020, Për miratimin e dokumentit të politikave “Për Qeverisjen e Sektorit të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, 2020-2030”.
VKM Nr. 451, datë 3.7.2019, "Për Rregullat Uniforme të Infrastrukturës së Informacionit Gjeohapësinor".
VKM Nr. 399, datë 19.06.2019, “Rregullat për Shkëmbimin e Grupeve dhe të Shërbimeve të të Dhënave Gjeohapësinore mes Autoriteteve Publike".
VKM Nr. 669, datë 7.8.2013, "Për Miratimin e Rregullave për Përcaktimin, Krijimin dhe Realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH), si Metadatë", i ndryshuar me VKM Nr. 322, datë 27.04.2016 dhe VKM-në Nr. 359 datë 29.05.2019.
VKM Nr. 38, datë 18.01.2017, "Për Miratimin e Rregullave të Ndërveprueshmërisë të të Dhënave, Grupeve të të Dhënave dhe Shërbimeve Gjeohapësinore".
VKM Nr. 1077, datë 23.12.2015, Për miratimin e rregullores “Për Krijimin, Ruajtjen dhe Përditësimin e Metadatave, Strukturën e Katalogimit dhe Afatet e Krijimit të Matadatave Specifike për çdo Temë”.
VKM Nr.942, datë 19.11.2015, Për miratimin e rregullores "Për Planifikimin dhe Realizimin e Fotografimit Ajror të Territorit të Republikës së Shqipërisë"..

 

Urdhra, Vendime, Udhëzime dhe Rregullore

 

 

Urdhër i Kryeministrit Nr. 40, datë 20.02.20 "Për Përbërjen, Organizimin dhe Funksionimin e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor", i ndryshuar me Urdhërin nr. 44, datë 28.03.2023.
Urdhër nr. 52 datë 18.06.2021, Për miratimin e Rregullores "Për Mbrojtjen, Përpunimin, Ruajtjen dhe Sigurinë e të Dhënave Personale"
Urdhër nr. 80, datë 17.11.2020 "Për miratimin e rregullave dhe procedurave standarde të punës të harmonizuara, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 dhe periudhës së kohëzgjatjes së vitit shkollor 2020-2021".
Urdhër Nr. 15, datë 15.11.2019, Për miratimin e “Rregullore për Ndalimin e Pirjes së Duhanit në Institucionin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor- ASIG".
Urdhër Nr. 8, datë 31.08.2017, Për miratimin e “Rregullore e Brendshme për Funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - ASIG".
Udhëzim Nr. 4381/1, datë 22.9.2015 “Për Transformimin e Koordinatave nga Korniza Referuese Gjeodezike Globale “Itrf2005 (Epoka 2007.2)” dhe Sistemi Gjeodezik Shqiptar “Alb86” në Kornizën Referuese Gjeodezike Evropiane “Etrf2000 (Epoka 2014.177)” dhe “Etrf2000 (Epoka 2008)”.
Vendim Nr. 28, datë 16.06.2015 “Kodi i Etikës i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor”.
Vendim Nr. 8 datë 26.05.2015, i ndryshuar me Vendimin Nr. 5, datë 11.12.2019 “Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor".
Udhëzues Nr. 3, datë 06.09.2013 “Për Përcaktimin e Pikave Gjeodezike me Ndihmën e Sistemeve Globale Satelitore të Navigimit (GNSS)".
Plani i veprimit kundër korrupsionit për vitin 2018-2020.