Standarde të miratuara

1.Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Detet. Miratuar me VKM-në nr.1018, datë 16.12.2020.
2. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Njësitë Statistikore. Miratuar me VKM-në nr. 999 datë 9.12.2020.
3. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Infrastruktura urbane dhe shërbimet qeveritare. Miratuar me VKM-në nr. 998, datë 9.12.2020.
4. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Burimet minerare. Miratuar me VKM-në nr. 997, datë 9.12.2020.
5. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Demografia” - Miratuar me VKM-në nr. 996, datë 9.12.2020 .
6. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Imazhi i hartës bazë. Miratuar me VKM- në nr. 952 datë 02.12.2020.
7. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Pedologjia. Miratuar me VKM- në nr. 951 datë 02.12.2020.
8. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Burimet energjetike. Miratuar me VKM- në nr. 950 datë 02.12.2020.
9. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Zonat e mbrojtura. Miratuar me VKM- në nr. 891 datë 18.11.2020.
10. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Sistemet e rrjeteve gjeografike. Miratuar me VKM- në nr. 813 datë 21.10.2020.
11. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Përcaktimi i kornizës referuese gjeodezike dhe kontrolli gjeodezik. Miratuar me VKM- në nr. 812 datë 21.10.2020.
12. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Përdorimi i tokës. Miratuar me VKM- në nr. 811 datë 21.10.2020.
13. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Zonat me rreziqe natyrore. Miratuar me VKM- në nr. 810 datë 21.10.2020.
14. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Mbulesa e tokës. Miratuar me VKM- në nr. 809 datë 21.102020.
15. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri -Tema: Modeli dixhital i terrenit- Miratuar me VKM-në nr. 398, datë 19.06.2019.
16. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Ortoimazheria. Miratuar me VKM-në nr. 397, datë 19.06.2019.
17. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri Tema: Gjeologjia. Miratuar me VKM-në nr. 134, datë 20.03.2019.
18. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri -Tema: Rrjetet e transportit. Miratuar me VKM-në nr. 133, datë 20.03.2019.
19. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Emërtimet gjeografike.-Miratuar me VKM nr. 142, datë 22.02.2017.
20. Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri-Tema: Sistemi i adresave. Miratuar me VKM-në nr. 859, datë 7.12.2016.
21. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Ndërtesat. Miratuar me VKM-në nr. 359, datë 11.05.2016.
22. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Parcelat kadastrale. Miratuar me VKM-në nr. 321, datë 27.04.2016.
23. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, Tema - Kufijtë e njësive administrative. Miratuar me VKM-në nr. 1078, datë 23.12.2015.
24. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Infrastrukturës së Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri-Tema Hidrografia. Miratuar VKM-në nr. 829, datë 7.10.2015.

 

Draft Standarde

1. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Infrastruktura per monitorimin e mjedisit.

2. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Infrastruktura bujqësore dhe akuakultura.

3. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Infrastruktura Industriale.

4. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Shëndeti i njerëzve dhe siguria e tij.

5. Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Zonat me përdorim të kufizuar.

6. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Habitatet.

7. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Zonat ekologjike.

8. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Shpërndarja e specieve.

9. Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Kushtet atmosferike dhe Metorologjia.

10.Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Hidrologjia 

 

Në adresën e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., jeni të lutur të lini komentet tuaja.