Në kuadër të bashkëpunimit për implemintimin e projektit “Informacion Gjeohapësinor për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit në zonën me intensitet të lartë zhvillimi Tiranë-Durrës” më datë 19.06.2018 u zhvillua në ambientet e sallës “Europa”, nën drejtimin e Drejtorit të Përgjithshëm të ASIG z. Lorenc Çala takimi i parë i Komitetit Koordinues të projektit.

Në këtë takim në të cilin morën pjesë grupet e punës të JICA dhe ASIG, si dhe përfaqësuesi i Kryeministrisë në komitetin drejtues të projektit, u diskutua ecuria e deritanishme, plani i punës për muajt në vazhdim si dhe problematikat e dala gjatë zhvillimit të projektit.