Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore AMBU organizoi më 15 Nëntor 2019 në ambientet e Grand Hotel, Tiranë, workshop-in në kuadër të projektit “Për krijimin e platformës institucionale dhe rregullatore për qeverisjen dhe funksionimin e Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore në Shqipëri” ku morën pjesë edhe përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor nga sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin dhe sektori i GIS-it Kombëtar.

Ky workshop u fokusua kryesisht në paraqitjen e një përmbledhjeje të projektit të implementimit të Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore në Shqipëri si dhe në prezantimin e punës së deritanishme dhe hapat e mëtejshëm duke evidentuar mangësitë dhe gjendjen aktuale të infrastrukturës matëse për burimet ujore në Republikën e Shqipërisë.