Në workshop-in me temë, “ Hartëzimi i vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë”, organizuar në kuadër të programit IPA-DRAM, në datat, 23–24 Prill 2019, në ambientet e Hotel Tirana International, morën pjesë edhe specialistë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) nga sektori i Standardeve të Gjeoinformacionit.

Specialistë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), nga drejtoria e GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, morën pjesë në konferencën “Faster, Smarter, Safer” të mbajtur më 02.04.2019, në ambientet e Hotel “Hilton Garden Inn”, organizuar nga “InfoSoft Systems” në bashkëpunim me "Cisco" dhe "F5".

Drejtues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG) morën pjesë në takimin përmbyllës, të projektit SPATIAL, të mbajtur në datat 12-13.03.2019, në Podgoricë të Malit të Zi. Ky takim organizohej në kuadër të projekti “Përforcimi i qasjes profesionale për të informuar rreth tokës (SPATIAL) në rajonin e Ballkanit Perëndimor”, i cili është pjesë e programit të para-pranimit në BE.

Më 20 Dhjetor 2018, në Hotel Plaza, Tiranë, u mbajt Forumi i Dytë Interaktiv i Inovatorëve për Thatësirën, organizuar nga programi “BRIGAID” në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT).

Në këtë Forum morën pjesë edhe specalistë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) nga sektori i Standardeve të Gjeoinformacionit. Disa nga çështjet kryesore të cilat u trajtuan në këtë forum ishin:

Në kuadër të projektit GEO-CRADLE, i financuar nga Programi HORIZON 2020 i Bashkimit Evropian, Instituti për Ruajtjen e Natyrës (INCA) në Shqipëri, në bashkëpunim me Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), organizuan më 19.12.2018, takimin me aktorët kombëtarë institucionalë, për angazhimin e tyre në nismat rajonale për vëzhgimin dhe monitorimin e Tokës.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i arritjeve të kësaj nisme rajonale që koordinohet nga Observatori Kombëtar i Athinës (NOA), duke synuar mundësinë e përdorimit të rrjetit kombëtar të aktorëve kryesorë që kanë në praktikën e tyre përdorimin e të dhënave gjeohapësinore , si dhe aplikimin e modeleve statistikore për vrojtimin dhe monitorimin e Tokës.