ASIG, në rolin e autoritetit publik përgjegjës, ka krijuar dhe publikuar në Gjeoportalin Kombëtar informacionin gjeohapësinor për temën “Emërtimet Gjeografike”. Informacioni i publikuar është në përputhje të plotë me standardin e miratuar me VKM nr.142, datë 22.02.2017 “Për Miratimin e Dokumentit Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: “Emërtimet Gjeografike”.

Informacioni i publikuar përmban tre kategori të dhënash të cilat janë:

1. Vendbanimet zyrtare në Republikën e Shqipërisë (Qytete-Fshatra). Numri total i pikave të përpunuara për të gjithë territorin Republikës së Shqipërisë është 3056. Informacioni i mbledhur dhe i përpunuar është marrë nga hartat e Ndarjes Administrative Territoriale të Njësive të Qeverisje Vendore në Republikën e Shqipërsisë të vitit 2014.

ASIG ka publikuar, në Gjeoportalin Kombëtar, harta të vëna në dispozicion nga Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit (AQTN) “Planshet e shkallës 1:500, për qytetin e Tiranës, e vitit1980” Këto planshete janë ndërtuar me metodën takeometrike nga ish ndërmarrja Gjeologji-Gjeodezi. Qëllimi kryesor i krijimit të këtyre plansheteve ishte krijimi i hartave dhe planeve për territoret ku shtriheshin qytetet dhe veprat e mëdha inxhinierike, në shkallë 1:500 dhe 1:1000. Qëllimi i publikimit të tyre, nga ASIG, është për t’iu ardhur në ndihmë institucioneve edhe publikut, kryesisht për çështje të planifikimit dhe pronësisë. Më shumë informacion mund të merrni, në metadatën e shtresës “Tirana 1980 (AQTN)”, në linkun:

https://geoportal.asig.gov.al/geonetwork/srv/alb/catalog.search?auto=true#/metadata/abfb3644-2f0d-4024-864c-0629b04a0e34

Page 1 of 2