Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), mori pjesë në workshop-in e organizuar online, në kuadër të projektit EUROSEA, projekt ky i financuar nga Bashkimi Evropian i cili ka për synim koordinimin në shkallë të gjerë, në kontinentin Evropian të agjencive kombëtare që menaxhojnë të dhënat oqeanografike dhe detare, duke kombinuar kapacitetet dhe përmbushur mangësitë ekzistuese në funksion të një sistemi vëzhgues ndërkombëtar.

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në bashkëpunim me projektin IMPULS, organizoi në datë, 20.11.2019, në ambientet e Hotel Tirana Internacional workshop-in me temë: “Ndarja e të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore” Në këtë workshop morën pjesë përfaqësues të autoriteteve publike përgjegjëse, për temat e nenit 11, të ligjit nr 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë” si dhe eksperti i autoritetit suedez të hartografisë “Lantmateriet”, Z.Gunnar Lysell, përfaqësuesi i projektit IMPULS. Ekspertetët e ASIG në këtë workshop prezantuan;

Në trajnimin e organizuar në ambientet e sallës Europa, nga data 09-11.01.2019, nga GDi Albania, me financim të JICA, Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar, në kuadër të projektit që ASIG ka me këtë agjenci, morën pjesë përfaqësues nga Sektori i GIS-it Kombëtar dhe Sektori i Hartografisë, pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.

Në seminarin me temë: “Siguria kibernetike kombëtare, Korniza&Veprimtaritë CERT/CSIRT” organizuar nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në bashkëpunim me KISA( Korea Internet&Security Agency), ishin të pranishëm edhe specialistë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), nga sektori i Gjeoportalit Kombëtar.

Disa nga çështjet kyesore të cilat u trajtuan në këtë seminar ishin:

Page 1 of 3