width=

Një grup studentësh të vitit të parë Master Profesional, profili Gjeomatikë, Fakulteti i Gjeologji Minierave të Universitetit Politeknik të Tiranës, zhvilluan dje një praktikë mësimore në ambientet e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG).

 width=

Në ambientet e sallës Europa u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. Vilma Tomço dhe një grupi profesorësh të Departamentit të Gjeodezisë, në Fakultetin të Inxhinierisë së Ndërtimit, të Universitetit Politeknik të Tiranës, në funksion të realizimit të doktoraturave të cilat kanë të bëjnë me Referencat Gjeodezike Horizontale dhe Vertikale.

 width=

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG) në funksion të realizimit të objektivave të tij për ndërtimin e rrjeteve përbërëse të Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH), në kuadër të projektit “Ndërtimi i Kornizës Referuese Gjeodezike, FAZA III” zhvilloi në ambientet e Sallës Europa një takim me ekspertë të fushës së gravimetrisë dhe gjeoidit, nga Universiteti Aristotle i Selanikut (AUTh), Greqi.