Gjeologji 100 K

Në Gjeoportalin Kombëtar Shqiptar të administruar nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor-ASIG janë publikuar 5 grupe të dhënash gjeohapësinore, përkatësisht:

-Gjeologji 100k

-Burimet Energjitike

-Mbulesa e Tokës

-Infrastruktura për Monitorimin e Mjedisit

-Infrastruktura Rrugore ARRSH

Këto shërbime përmbajnë 8 shtresa hartash(layer) dhe mund ti gjeni në linkun : http://geoportal.asig.gov.al/InfoandServices.aspx?lang=AL

Për të aksesuar këto shërbime mund ti referoheni 'Tutorialit për përdorimin e shërbimeve online'.

 

 

Burimet Energjitike  Mbulesa e Tokes

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktura per Monitorimin e MjedisitInfrastruktura Rrugore