Ftesë për Ofertë

1. Me qëllim të kontribuimit në zbatimin e Programit të Bashkëpunimit Teknik

nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) në Shqipëri, JV e Korporatës PASCO dhe KOKUSAI KOGYO CO., LTD., (Ekipi i Projektit JICA), i cili u kontraktua me JICA si konsulent në projektin për "Informacioni gjeohapësinor për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit në zonën me intesitet të lartë zhvillimi Tiranë-Durrës". PASCO Corporation, si një kontraktues kryesor që ka vendin e tij kryesor të biznesit në 1-1-2 Higashiyama, Meguro-ku, Tokio 153-0043, Japoni (http://www.pasco.co.jp/eng/), po planifikon për të nënkontraktuar punën e anketës në terren përmes procedurave të ofertave konkurruese (CB).

 

2. Ekipi i Projektit JICA do të mbajë një takim para-ofertës si pjesë e procedurave të BQ si vijon:

Data: e hënë 2 korrik 2018.

Koha: ora 10:00 -13:00.

Vendi: Salla "Europa" në ndërtesën e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati i I, Tiranë, Shqipëri.

SHËNIM: Mospjesëmarrja në takimin para-ofertës do të jetë shkak për skualifikimin e ofertuesit.

3. Ofertuesit e interesuar mund të marrin Dokumentet e Tenderit dhe informacione të mëtejshme nga Nami SEIMIYA / Ms. e PASCO Corporation, e cila është koordinatore e Ekipit të Projektit JICA përmes adresës së postës elektronike në vijim; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Orari i ofertave është si vijon;

(1) Afati i fundit i Kërkesës për Dokumentet e Ofertimit: Në orën 13:00 më 29 qershor 2018 (Koha Standarde Shqiptare)

(2) Takimi para-ofertës Në orën 10:00 të mëngjesit më 2 korrik 2018

(3) Afati i fundit për qartësimin e dokumenteve të tenderit: Në orën 13:00 më 10 korrik 2018

(4) Afati i fundit për përgjigjen ndaj sqarimit: Në orën 1:00 paradite 19 korrik 2018

(5) Periudha për dorëzimin e Propozimit Teknik dhe Financiar Nga ora 9:00 deri në orën 11:00 në 31 korrik 2018

(6) Data dhe koha për hapjen e ofertave Në orën 11:00 në 31 korrik 2018

 Ofertat do të hapen në praninë e përfaqësuesve të ofertuesve në Tiranë.