ASIG ka ndërtuar dhe publikuar në Gjeoportalin Kombëtar shtresën “MDT (2015-2017) 3D”për temën “Modeli Dixhital i Terrenit”.

Informacioni gjeohapësinor i publikuar është në përputhje me standardin e miratuar për temën përkatëse dhe i vjen në ndihmë institucioneve publike dhe specialistëve të fushës, për kryerjen e punimeve të ndryshme topografike. Për më shumë informacion mund të klikoni në linkun:

https://geoportal.asig.gov.al/map/?auto=true