Vende Vakante Pune për nivelin ekzekutiv, në ASIG për vitin 2019.

1. Lloji i diplomës: “Gjeodezi/Gjeoinformatikë”- Niveli minimal i diplomës: “Bachelor”, Sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin, Drejtoria e GIS-it dhe Gjeoportalit, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - 1 Specialist.

2. Lloji i diplomës: “Gjeodezi/Gjeoinformatikë/Planifikim Urban” - Niveli minimal i diplomës: “Bachelor”, Sektori i GIS-it Kombëtar, Drejtoria e GIS-it dhe Gjeoportalit, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - 1 Specialist.

3. Lloji i diplomës: “Gjeodezi/Topogjeodezi” - Niveli minimal i diplomës: Bachelor, Sektori i Kornizës Referuese Gjeodezike, Drejtoria e Gjeodezisë dhe Hartografisë, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - 1 Specialist.

4. Lloji i diplomës: “Gjeodezi/Topogjeodezi” - Niveli minimal i diplomës: Bachelor, Sektori Remote Sensing, Drejtoria e Gjeodezisë dhe Hartografisë, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor  - 2 Specialist.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave është data 27/01/2019.

Më shumë informacion mbi kriteret që duhet të plotësoni, dhe mënyrën e aplikimit do të gjeni në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike në linkun më poshtë:

http://www.hrm.gov.al/ShowStudentsPublication.aspx?ID=2