Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në funksion të projekteve me teknologji të avancuara satelitore që po zhvillon së fundmi, pati dje një takim informues me ekspertët e Esri-t, z. Nick Sutherland (Esri European Defence and Intelligence BDM), z. Anthony Giles (Solution Engineer Esri European National Government) dhe GDI Albania.

Esri është kompania lider e tregut global për softuerët e sistemit të informacionit gjeografik (GIS), inteligjencës së vendndodhjes dhe hartave. Që nga viti 1969, kjo kompani mbështet qeveritë, bizneset dhe akademitë me Sisteme Informatike Gjeografike në të gjithë botën. Ekspertët e Esrit në prezantimet e tyre sollën informacion mbi aplikimet e ArcGIS në fushën e imazherisë inteligjente (burime nga imazhet satelitore dhe dron), të gjitha risitë, idetë e ndryshme, këshilla mbi platformën Esri dhe zgjidhjet që ajo ofron.