Ekspertë të Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) nga sektorët e GIS-it Kombëtar, Gjeoportalit Kombëtar dhe sektori i Standardeve të Gjeoinformacionit, vijojnë trajnimet në kuadër të nismës për rritjen e kapaciteteve teknike, të stafeve të autoriteteve publike përgjegjëse për gjeoinformacionin me agjencitë e mëposhtme:

  • Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit;
  • Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore;
  • Institutin e Transporteve;
  • Agjencinë Kombëtare të Pyjeve;
  • Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile; (ASHK);