NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE
 
Në zbatim të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës ”  i ndryshuar, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) shpall konkurrimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionet:
1.      Në sektorin e Shërbimeve Mbështetëse;
 EKONOMIST
2.      Në sektorin Siguria dhe Gjeoportali
ADMINISTRATOR DATABAZE, ADMINISTRATOR RRJETI, ADMINISTARTOR SISTEMI
 
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme që parashikon ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës ”  i ndryshuar .

Në zbatim të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës ”  i ndryshuar, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) shpall konkurrimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionet:

 

Në sektorin e Shërbimeve Mbështetëse;

1.EKONOMIST

2.JURIST

3.EKSPERT I  MARDHËNIEVE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës ”  i ndryshuar, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) shpall konkurrimin për 7 (shtatë) vende të lira pune në pozicionet:

1.    Drejtori i Përgjithshëm
INXHINIER GJEODET INFORMATICIEN ose GJEOMATIKË
2.    Në sektorin e Shërbimeve Mbështetëse;
EKONOMIST
3.    Në sektorin Korniza Referuese Gjeodezike
INXHINIER GJEODET
4.    Në sektorin e Hartografisë
INXHINIER HARTOGRAF, FOTOGRAMETRIST ose GJEODET