1 -Përgjegjës i Sektorit te Infrastrukturës CORS, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë.

Lëvizje paralele

Ngritje në detyrë

 2 - Përgjegjës i Sektorit të Standardeve për Gjeoinformacionin, në Drejtorinë e GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit.

Lëvizje paralele

Ngritje në detyrë

 3- Përgjegjës i Sektorit të KRGJSH-së, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë"

Lëvizje paralele

Ngritje në detyrë