Takimi i parë i GEOBIZ PAC u mbajt online, më 2 Dhjetor 2020. Në këtë takim, koordinatori i projektit, prof. Zheljko Baçiç bëri një prezantim në lidhje me projektin Erasmus + GEOBIZ, qëllimet e tij, organizimin dhe detyrat, si dhe solli një informacion të shkurtër në lidhje me rëndësinë e PAC, qëllimin, detyrat dhe organizimin e punës.

Nën organizimin e JICA(Japan International Cooperation Agency), u mbajt më 23.05.2019, në ambientet e sallës Europa, takimi mbi ecurinë e projektit “Informacioni Gjeohapësinor për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit në zonën me intensitet të lartë zhvillimi Tiranë-Durrës”. Në këtë takim ishin të pranishëm, shkëlqesia e tij ambasadori i Japonisë, Makoto Ito, përfaqësues të zyrës për Ballkanin të JICA, stafi i Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), si dhe profesorë dhe studentë të Universitetit Politeknik të Tiranës nga departamenti i Gjeodezisë.

Në kuadër të bashkëpunimit për implemintimin e projektit “Informacion Gjeohapësinor për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit në zonën me intensitet të lartë zhvillimi Tiranë-Durrës” më datë 19.06.2018 u zhvillua në ambientet e sallës “Europa”, nën drejtimin e Drejtorit të Përgjithshëm të ASIG z. Lorenc Çala takimi i parë i Komitetit Koordinues të projektit.

Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) në vijim të një bashkëpunimi të suksesshëm, nënshkroi më 26.04.2018 marrëveshjen e bashkëpunimit institucional me Statens Kartverk (Autoriteti Norvegjez i Hartografisë) në zbatim të projektit të financuar nga Qeveria e Norvegjisë për vendet Ballkanit Perëndimor me objekt: “Rritjen e kapaciteteve të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor në sigurimin e informacionit gjeografik për përdoruesit " Objektivat e synuara të kësaj marrëveshjeje janë :

1- Rritja e kapaciteteve të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor në sigurimin e informacionit gjeografik për përdoruesit.

Page 1 of 2