Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar-Gusht 2023.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar-Prill 2023.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar-Dhjetor 2022.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar-Gusht 2022.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2021.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhen Janar-Gusht 2021.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2020.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2019.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar- Gusht 2019.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar- Prill 2019.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar- Dhjetor 2018.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar- Gusht 2018.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar- Dhjetor 2017.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar - Gusht 2017.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për periudhën Janar - Prill 2017.
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2016.